Menu
ObecDiakovce
Obec Diakovce
Menu Obec Diakovce

Infraštruktúra pre Priemyselný park Diakovce

Projekt Infraštruktúra pre Priemyselný park v Diakovciach rieši konkrétne napojenie inžinierskych sietí potrebných pre investorov na území priemyselného parku. Plocha parku môže byť v prípade záujmu viacerých menších podnikateľských subjektov rozdelená do 10 segmentov (umiestnenie budúcich výrobných, prevádzkových, resp. skladovacích priestorov pre malých a stredných podnikateľov), medzi ktorými bude hlavná areálová komunikácia, pri vstupe s vrátnicou a s obojstranným parkoviskom pre kamióny napojená na dopravný systém obce pomocou spojnej komunikácie (rozostavanosť pred ukončením).

Celková plocha parku je 82.437,0 m2, z toho 75.148,0 m2 sú jednotlivé parcely. Spojná komunikácia má plochu 7.083,0 m2.

Cieľom projektu Infraštruktúra pre priemyselný park v Diakovciach je v rámci SOP Priemysel a služby, Opatrenie 1.2: Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry umožniť obci Diakovce zabezpečiť rozvoj podnikania pre malých a stredných podnikateľov, a tým zvýšiť zamestnanosť a kvalitu života v regióne.

Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikateľov.

Projekt vytvorí predpoklady pre centrálne umiestnenie malých a stredných podnikateľov na ohraničenom území, kde budú mať zabezpečené spoločné vybrané služby čo prispeje k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a životaschopnosti, čím sa naplní jeden zo strategických cieľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Diakovce na roky 2004 a 2013.

Dlhodobá udržateľnosť projektu.

Realizácia projektu vyplynula z potreby malých a stredných podnikateľov, slovenských a zahraničných investorov, ktorí majú záujem presunúť svoju prevádzku pre lepšie daňové podmienky a pre lacnejšiu pracovnú silu do tejto lokality. Po jeho ukončení sa začne pripravovať činnosť priemyselného parku podľa predloženého časového harmonogramu, ktorý zabezpečí jeho dlhodobé fungovanie na základe moderných technológií, ktoré sa v ňom budú využívať.

Zameranie priemyselného parku.

Podporovať sa budú exportne orientované progresívne priemyselné odvetvia s vyššou mierou pridanej hodnoty tak, aby sa zabezpečila trvalá udržateľnosť zamestnanosti, nakoľko je potrebné zabezpečiť potenciál pre stabilitu usadených investorov ako aj vylúčenie rizika krátkodobých investícií. Na základe schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Diakovce na roky 2004 až 2013 sa budú podporovať ekologicky čisté prevádzky.

Začiatok realizácie projektu : 29. 04. 2008 
Predpokladané ukončenie projektu : 30. 09. 2008

Záujemcovia - investori sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Diakovciach osobne, alebo na telefónnych číslach:

031/771 20 22, 031/771 20 33

kde im bude umožnená prehliadka pripravovaného areálu pred dokončením, budú im oznámené finančné a technické podmienky dlhodobého prenájmu, ako aj zmluvne ukotvené predkupné právo nájomcu na uvedenú nehnuteľnosť.

hore
ObecDiakovce
Obec Diakovce