Menu
ObecDiakovce
Obec Diakovce
Menu Obec Diakovce

Komisie OZ

Komisie sú zriadené obecným zastupiteľstvom ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz štvrťročne. O zasadnutiach komisií zapisovateľky pripravia zápisnicu, ktorú predsedovia komisií predložia na zasadnutia obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo podľa § 12 ods. 8 zákona o obecnom zriadení, vypočuje pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko. 

Finančná komisia :

Predseda:
Ing. Peter Hanušniak

Členovia:
Ing. Gábor Smatana,
Ing. Johana Estélyiová,
Ing. Vladimír Jóri,
Andrej Tóth,
Ing. Marcela Molnárová

Prerokováva všetky náležitosti týkajúce sa finančného hospodárenia a nakladania s majetkom obce a to najmä:  návrhy viacročného a programového rozpočtu obce, jeho zmeny, záverečný účet obce  návrhy rozpočtov a vyhodnotenia hospodárenia rozpočtových organizácií  štvrťročné plnenie rozpočtu obce a rozpočtu príspevkovej organizácie  odpredaj nehnuteľností i hnuteľných vecí z majetku obce podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a nadobúdanie majetku do vlastníctva obce  návrhy všeobecne záväzných nariadení, ktoré súvisia s finančnou alebo majetkovou agendou obce  žiadosti o úľavy predpísaných daní a poplatku za komunálny odpad v súlade s prijatými všeobecne záväznými nariadeniami  poskytovanie jednorazových finančných výpomoci pre fyzické osoby v zmysle platnej legislatívy  prijatie návratných zdrojov financovania alebo pôžičky v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Komisia vzdelávania, kultúry a športu:

Predseda:
Ing. Daniel Renczés

Členovia:
Július Tóth,
Annamária Polónyiová,
Ingrid Takáčová,
Mgr. Gabriel Bendeová,
Mgr. Alica Michalková,
Ing. Róbert Baros,
Tamás Václav,
Peter Bukovský

Komisia spolupracuje so všetkými inštitúciami a záujmovými organizáciami v oblasti vzdelávania, kultúry a športu to najmä:

 • napomáha pri organizovaní kultúrnych podujatí v obci, zvoláva spoločné stretnutia s inými inštitúciami a spolupracuje s nimi
 • preberá žiadosti na dotácie týkajúce sa záujmovo-umeleckej činnosti, posudzuje projekty predložené v rámci takýchto žiadostí
 • spolupodieľa sa na spracovaní plánu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí obce a tvorí kalendár podujatí na kalendárny rok
 • spolupracuje s vedením školských a predškolských zariadení a predkladá návrhy na zvýšenie a udržanie kvality školskej a predškolskej výchovy i mimoškolského procesu  predkladá návrhy na údržbu školských a predškolských zariadení
 • spracováva výzvy na podporu kultúrnych a športových podujatí v obci
 • posudzuje poskytovanie žiadostí na dotáciu podaných podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a návrhy predkladá obecnému zastupiteľstvu
 • posudzuje návrhy všeobecne záväzných nariadení, ktoré súvisia s oblasťou vzdelávania, kultúry a športu.

Komisia životného prostredia, výstavby a regionálneho rozvoja:

Predseda:
Ing. Gábor Smatana

Členovia:
Elek Pákozdi,
Ing. Daniel Renczés,
Ing. Attila Szabó

Komisia prerokováva všetky náležitosti týkajúce sa životného prostredia, výstavby a regionálneho rozvoja v obce a to najmä:

 • vyjadruje sa k návrhom zásad ochrany a tvorby životného prostredia v obci a podieľa sa na kontrole ich dodržiavania
 • podieľa sa na kontrole činnosti fyzických osôb, podnikov, podnikateľov a zariadení v obci z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia
 • posudzuje a spracováva koncepciu ochrany životného prostredia, prírody a pamiatok na území obce a sleduje ich realizáciu
 • posudzuje, iniciuje a kontroluje investičnú výstavbu, rekonštrukcie a dodržiavanie platných noriem v oblasti stavebného zákona
 • prerokováva a posudzuje žiadosti obyvateľov, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce, návrhy predkladá obecnému zastupiteľstvu
 • posudzuje návrhy všeobecne záväzných nariadení v oblasti životného prostredia, výstavby a regionálneho rozvoja 

Komisia verejného poriadku:

Predseda
Zsolt Gombos

Členovia:
Štefan Takács,
Róbert Bukovský,
Ladislav Vörös,
Ing. Ľubomír Tuška

Komisia preveruje, kontroluje a rieši podnety v úseku ochrany verejného poriadku obce a to najmä:

 • kontroluje stav verejného poriadku v obci a navrhuje opatrenia na jeho zlepšenie
 • rieši podnety v oblasti občianskeho spolunažívania a v majetkovo-právnych záležitostiach
 • prostredníctvom dobrovoľného hasičského zboru sa podieľa na spolupráci na úseku verejného poriadku a požiarnej ochrany
 • vykonáva kontrolu verejných priestranstiev, kultúrnych podujatí organizovaných obcou alebo inými organizáciami alebo podnikateľmi
 • posudzuje návrhy všeobecne záväzných nariadení v oblasti ochrany verejného poriadku a požiarnej ochrany

Komisia ochrany verejného záujmu :

Predseda
Ing. Ľubomír Tuška

Členovia :
Ing. Peter Hanušniak,
Ing. Daniel Renczés,
Fridrich Szabó

Komisia je zriadená podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Komisia má 3 členov. Členom komisie sú len poslanci obecného zastupiteľstva podľa politickej príslušnosti. Komisia podľa ustanovení ústavného zákona :

 • prijíma a posudzuje oznámenie podané starostom obce za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré musí obsahovať náležitosti podľa čl. 7 ods. 1 písm. a) až e) ústavného zákona o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • posudzuje majetkové pomery uvedené v oznámení podľa č. 7 ods. 4 písm. a) až d.) ústavného zákona o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • je oprávnený v prípade pochybností o úplnosti alebo pravdivosti oznámenia požadovať starostu o vysvetlenie
 • môže poskytovať informácie o podaných oznámeniach v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám
hore
ObecDiakovce
Obec Diakovce