Menu
ObecDiakovce
Obec Diakovce
Menu Obec Diakovce

Žijeme folklórom

euEU citizens

Názov projektu:

Žijeme folklórom (v podaní štyroch národov)

We live by folklore (in the performance of 4 nations)

A folklór által élünk (4 nemzet előadásában)

Opis hlavného organizátora

Obec Diakovce sa nachádza v okrese Šaľa, patriaca do Nitrianskeho VÚC. Región do ktorého obec patrí je charakteristický bohatosťou kultúrneho a prírodného dedičstva, priaznivými pôdno-klimatickými podmienkami a lokalizačnými predpokladmi rozvoja cestovného ruchu. K najvýznamnejším atraktivitám z hľadiska cestovného ruchu patria geotermálne pramene, chránené prírodné územia, rieky Váh a Malý Dunaj s prírodnými zákutiami a možnosťami pre vodnú turistiku. Návštevníkov do tohto regiónu lákajú najmä historické atraktivity, poľovnícke revíry, možnosti rybolovu, vinohradnícke lokality s vínnymi pivnicami, ľudová architektúra, ktorá sa zachovala v obci, ako aj viaceré spoločensko-kultúrne a športové podujatia medzinárodného i miestneho charakteru.

Ciele projektu

Poukazuje na nesmierne dôležitú úlohu prezentácie 4 národov prostredníctvom svojich zvykov, kultúr a tradícií, ktoré predstavia v rámci podujatia vďaka svojim zástupcom z umeleckých súborov, spolkov i mimovládnych organizácií.

Partneri majú silné puto v oblasti lásky k ľudovej tvorbe, tancom, piesňam, krojom i remeslám. Uvedomujú si dôležitosť potreby šírenia tradícií z generácie na generáciu.  V rámci podujatia sa prestaví každá obec v činnostiach na ktoré je nesmierne pyšná. V rámci besedy mládežníckych klubov z partnerských obcí sa zameriavame na problematiku zapájania sa mládeže do EÚ. Práve nevedomosť a neaktívnosť je dôvodom neaktívneho zapájania sa nielen mládeže ale i dospelých do vecí verejných. Práve preto v rámci aktivít máme zahrnuté do programu tematiky v podobe zvýšenia povedomia o histórií a rozmanitosti EÚ, o výhodách európskeho občianstva, o hlbšom náhľade do demokratického, občianskeho života v partnerských obciach.

Našim hlavným cieľom je nezabúdať na zvyky a tradície a taktiež si uvedomiť že sme hrdými Európanmi. Prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít poukázať na dobrovoľníctvo, ktorým vyvoláme pocit zamyslenia sa v každom účastníkovi aby sa zapájal  do aktivít vo svojich obciach, regiónoch. Chceme poukázať na problematiku rozvojovej spolupráce a pomoci menej rozvinutým krajinám. Do aktivít sú zapájané všetky vekové kategórie bez ohľadu na národnosť, vek či vieru. Čím posilňujeme nielen medzikultúrny dialóg ale aj rovnaký prístup. Detskou aktivitou v podobe hry sa nielen deti ale aj mládež bližšie zoznámia s krajinami EÚ, ktoré sú jej členmi  už 11 rokov. Práve 11 rokov pôsobenia v EÚ máme aj v diskusií pre dospelých v podobe zamyslenia sa nad uplynulými 11 rokmi a hľadaním riešení nad aktívnejším pôsobením v nasledujúcich rokoch.

V rámci športových, tvorivých i gastronomických súťaži sa navodí priateľská atmosféra medzi účastníkmi vďaka ktorej sa upevnia vzájomné vzťahy medzi partnerskými obcami. V rámci programu máme zahrnutý i relax v podobe návštevy termálneho kúpaliska, vďaka ktorému sa vytvára priestor na voľne rozhovory medzi účastníkmi v duchu tradícií i európskych tematík. Upevnia väzby nielen medzi samosprávami ale i samotnými občanmi partnerských obcí. Podpísaním spoločnej partnerskej zmluvy sa umocní súdržnosť a pevnosť partnerstiev. Hlavný organizátor má dlhoročné partnerstvá uzavreté z partnermi v podobe zmluvy. Spoločným podpísaním jednej spoločnej sa vytvorí jednotné partnerstvo.

Dopad projektu

 1. Poukázanie na to, čo občanov a obce spája jedná sa o lásku k folklóru, ľudovému tancu, piesňam, spevu i krojom.
 2. Prostredníctvom súborov, spolkov i mimovládnych organizácií vtiahnuť do sveta tradícií i divákov.
 3. Prostredníctvom prezentácií mimovládnych organizácií z jednotlivých partnerských obcí chceme vzbudiť chuť stať sa dobrovoľníkom. Podieľať sa na aktívnej účasti vo svojej spoločnosti.
 4. Zároveň prostredníctvom prednášok a diskusií  chceme pritiahnuť väčšiu pozornosť na aktuálne témy spojené s európskym občianstvom, posilnením medzikultúrneho dialógu, aktívneho zapájania sa občanov do spoločenského života, zmýšľania sa nad lepšou budúcnosťou európskej únie, o dôležitosti aktívnejšej účasti na rozvojovej spolupráci v rámci pomoci menej rozvinutým krajinám i  šírenie dobrovoľníctva.
 5. Poukazujeme na dôležitosť zvýšenia povedomia o EÚ i prostredníctvom lektorov.
 6. Dopadom je upriamenie pozornosti na témy dobrovoľníctva, medzigeneračnej solidarity a Európskeho občianstva.
 7. Je dôležité poukázať na problematiku rozvoja a  rozvojovej spolupráce v rámci menej rozvinutých krajín.
 8. Očakávaným dopadom je  aj oboznámenie účastníkov so zabudnutým kultúrnym dedičstvom. Deti spoznajú kultúru svojich rodičov i predkov. Je to dôležitý dopad, pretože keď kultúrne tradície a zvyky upadnú do zabudnutia, nebude ich mať kto prezentovať nasledujúcim generáciám. Znamená to zabezpečenie zachovania tradícií pre ďalšie generácie. Odovzdaním poznatkov staršej generácie tým najmladším  za zabezpečí ich šírenie z generácie na generáciu.
 9. Ďalším nemenej dôležitým dopadom je posilnenie partnerstva a nasmerovanie jeho ďalšieho rozvoja. Spoločným rokovaním predstaviteľov partnerských obcí sa určia nové smery rozvoja partnerstva a taktiež sa prediskutuje aj možnosť rozšírenia partnerstva. Tieto témy sa premietnu aj do ďalších stretnutí a podujatí v budúcnosti.
 10. Prostredníctvom projektu sa obce viacej prepoja a vytvoria sa pevnejšie väzby medzi účastníkmi, ktoré pomôžu pretrvávať v rámci partnerstiev aj do budúcnosti. Upevnia väzby nielen medzi samosprávami ale i samotnými občanmi partnerských obcí. Podpísaním spoločnej partnerskej zmluvy sa umocní súdržnosť a pevnosť partnerstiev. Hlavný organizátor má dlhoročné partnerstvá uzavreté z partnermi v podobe zmluvy. Spoločným podpísaním jednej spoločnej sa vytvorí jednotné partnerstvo

Prínosy projektu

 • zachovanie ľudových tradícií, zvykov, remesiel, tanca i piesní,
 • poukázanie na históriu a rozmanitosť EÚ,
 • posilňovanie európskeho občianstva, budúcnosti EÚ a témy dobrovoľníctva,
 • poukázanie na problémy menej rozvinutých krajín ..
 • upozornenie na aktívnejšie zapojenie mladých ľudí v EÚ,
 • silnejšia účasť občanov v demokratickej angažovanosti,
 • spoznanie štyroch národnosti, pokiaľ ide o rôznorodosti kultúr, zvykov a tradícií,
 • zvýšenie povedomia o bohatstve kultúrnych a jazykových rôznorodostí,
 • partnerstvá získajú nový impulz v podobe posilnenia spolupráce,
 • podporovať dialóg medzi kultúrami a rovnaký prístup,  šírenie myšlienky dobrovoľníctva,                                            
 • rozvíjať osobnosť či prezentovanie svojich pôsobností vo svojich krajoch.

hore
ObecDiakovce
Obec Diakovce