Menu
ObecDiakovce
Obec Diakovce
Menu Obec Diakovce

Základné informácie

Základné informácie

DiakovcePrvá písomná zmienka o obci: 1002
Nadmorská výška stredu obce: 112 - 117 m
Rozloha: 2628 ha, 26,28 km2
Počet obyvateľov: 2 240
Hustota obyvateľstva: 85,23 / 1 km2

Môžete si pozrieť obec z vtáčej perspektívy.

Obec Diakovce sa nachádza v Podunajskej nížine asi 3 km od okresného mesta Šaľa patriacom do Nitrianskeho VÚC. So Šaľou je spojená dopravnou komunikáciou a železničnou traťou. Významné lokálne spojenie predstavuje komunikácia miestneho významu v smere na Horné Saliby a Galantu a v opačnom smere na Tešedíkovo.

Obec Diakovce patrí z hľadiska klasifikácie regiónov SR do územia NUTS II Západ (Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko), ktoré leží v Strednej Európe medzi tromi rozvojovými pólmi Viedeň, Bratislava a Budapešť. Významná je aj poloha na rieku Dunaj, ktorej význam ešte vzrástol vybudovaním kanála Rýn - Mohan – Dunaj, ako aj poloha územia vo vzťahu k Bratislave, hlavnému mestu SR.

Región NUTS II Západ patrí do kategórie priemyselno-poľnohospodárskych regiónov. Územie svojou polohou, morfológiou, klímou, dostatočne dlhým vegetačným obdobím a podielom poľnohospodárskej pôdy má najlepšie podmienky pre rozvoj poľnohospodárskej výroby v rámci Slovenska.

Pre rozvoj územia majú mimoriadny význam geotermálne a liečivé pramene, ktoré sa využívajú na liečebné a rekreačné účely (Piešťany, Trenčianske Teplice, Nimnica, Bojnice, Smrdáky, Podhájska, Patince, Štúrovo).

Obec Diakovce vytvára spolu s obcami Tešedíkovo, Žihárec, Neded a Vlčany prirodzený región so spoločnými rozvojovými znakmi. Región obcí Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, Neded a Vlčany je charakteristický bohatosťou kultúrneho a prírodného dedičstva, priaznivými pôdno–klimatickými podmienkami a lokalizačnými predpokladmi rozvoja cestovného ruchu. Výborné klimatické podmienky sú predpokladom pre rozvoj cestovného ruchu a rekreácie, a to najmä v letnom období. K najvýznamnejším atraktivitám z hľadiska cestovného ruchu patria geotermálne pramene, chránené prírodné územia, rieky Váh a Malý Dunaj s prírodnými zákutiami a možnosťami pre vodnú turistiku. Návštevníkov do tohto regiónu lákajú najmä historické atraktivity, poľovnícke revíry, možnosti rybolovu, vinohradnícke lokality s vínnymi pivnicami, ľudová architektúra, ktorá sa zachovala v obci, ako aj viaceré spoločensko-kultúrne a športové podujatia medzinárodného i miestneho charakteru.

hore
ObecDiakovce
Obec Diakovce