Menu
ObecDiakovce
Obec Diakovce
Menu Obec Diakovce

Demografia

K III. kvartálu r. 2008 obec Diakovce eviduje 2 247 obyvateľov.

Od roku 1992 do roku 2008 vývoj počtu obyvateľov obce Diakovce zaznamenal stúpajúcu tendenciu. Prirodzený vývoj počtu obyvateľov zaznamenal od roku 2002 nárast o 69 obyvateľov. 

Podľa posledného sčítania obyvateľov, bytov a domov, ktoré v roku 2001 zrealizoval Štatistický úrad Slovenskej republiky, obec Diakovce evidovala spolu 2 187 obyvateľov (stav k začiatku roka), z toho 1 091 mužov (49,9 %) a 1 096 (50,1 %). Priemerný vek obyvateľov obce Diakovce je udávaný na úrovni 38,5 roka (u žien 39,8 rokov a u mužov 37,3 rokov).
 
Prirodzený vývoj obyvateľstva v dlhodobej perspektíve:

ROK

POČET OBYVATEĽOV

Absolútne

Počet narodených

Počet zomretých

Počet

prisťahovaných

Počet

odsťahovaných

1992

2 148

24

33

21

35

1993

2 123

23

34

32

46

1994

2 106

21

34

31

35

1995

2 106

18

32

42

28

1996

2 107

16

30

34

19

1997

2 112

15

30

47

27

1998

2 123

19

15

37

30

1999

2 156

25

27

57

22

2000

2 173

24

27

44

24

2001

2 187

23

29

40

20

2002

2 183

17

33

58

46

2003

2 191

16

25

44

27

2004

2 208

15

31

56

23

2005

2 221

16

26

52

29

2006

2 210

20

25

32

38

2007

2 217

19

39

46

19

2008 (za III.Q)

2 247

13

9

48

22

Veková štruktúra obyvateľstva:

Vek

Muži

Ženy

Spolu

%

Predproduktívny (0 – 14)

196

179

375

17,2

Produktívny (muži 15  59, ženy 15 – 54)

701

601

1 302

59,5

Poproduktívny (muži 60 a viac, ženy 55 a viac)

193

315

508

23,2

Nezistený vek

1

1

2

0,1

SPOLU

1 091

1 096

2 187

100

Celková výmera územia: 26 280 000 m2

Poľnohospodárska pôda: 25 550 000 m2 v tom:

  • orná pôda: 24 530 000 m2
  • záhrady: 920 000 m2
  • trvalé trávnaté porasty: 100 000 m2

Nepoľnohospodárska pôda: 730 000 m2 v tom:

  • lesný pozemok: 25 000 m2
  • zast. plocha a nádvorie: 690 000 m2
  • ostatné plochy: 15 000 m2
hore
ObecDiakovce
Obec Diakovce