Menu
ObecDiakovce
Obec Diakovce
Menu Obec Diakovce

Kanalizácia

Pokyny pre obyvateľov

Pokyny pre obyvateľov na prevádzkovanie prečerpávacích šácht
 

Splaškové odpadové vody z objektu sú uvedené plytko uloženými gravitačnými prípojkami do zbernej čerpadlovej šachty umiestnenej na pozemku vlastníka. Odpadové vody nahromadené v tejto šachte sú dopravené kalovým drtiacim ponorným čerpadlom do verejnej tlakovej kanalizácie.

Odpadové vody pritekajúce do zbernej prečerpávacej šachty nesmú obsahovať látky, ktoré spôsobujú poruchu čerpadla. Sú to nasledovné látky:

  • vlhčené utierky
  • hygienické vložky
  • rastlinný olej
  • lúhy, kyselina
  • štrk, piesok, malta, zemina
  • kovové predmety (žiletky, klince a pod.)
  • syntetické oleje a olejové farby, riedidlá
  • umelé látky (fólie, dámske pančuchy a pod.)
  • motorové oleje

Šachta slúži iba na zhromaždenie splaškových odpadových vôd. Zriadenie ďalších privádzacích potrubí napr. pre dažďové vody a pod. je zakázané. Zásah do elektrického zariadenia je zakázané osobám na to neoprávneným. Ďalej je zakázaná manipulácia s čerpadlom a jeho príslušenstvom (napr. vyťahovanie čerpadla). Šachtu, čerpadlo a plavák treba ročne 2x umyť, aby sa odstránili usadeniny (mastnota, pracie prášky). Prípadnú poruchu treba hlásiť na Obecnom úrade.

Prevádzkový poriadok

Zmluva na odvádzanie odpadových vôd

Cenník na opravu

hore
ObecDiakovce
Obec Diakovce