Menu
ObecDiakovce
Obec Diakovce
Menu Obec Diakovce

Poslanci OZ

Zsolt Gombos
poslanec OZ
Diakovce

Mgr. Zuzana Gjergii Bukovská
poslanec OZ
Diakovce

Ing. Róbert Baros
poslanec OZ
Diakovce

Ing. Gábor Smatana
poslanec OZ
Diakovce

Ing. Daniel Renczés
poslanec OZ
Diakovce

Ing. Ľubomír Tuška
poslanec OZ
Diakovce

Andrej Tóth
poslanec OZ
Diakovce

Mgr. Gábor Lelovics
poslanec OZ
Diakovce

Ing. Peter Hanušniak
poslanec OZ
Diakovce

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä mu je vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním;
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet;
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce;
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku;
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky s rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky;
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov;
 • uznášať sa na nariadeniach;
 • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra;
 • schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod. );
 • zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov);
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu;
 • zriaďovať orgány potrebné pre samosprávu obce a určovať náplň ich práce, udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.

Komisie - náplň práce (236.63 kB)

Zvuková nahrávka (79.59 MB) zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.04.2020

hore
ObecDiakovce
Obec Diakovce