Menu
ObecDiakovce
Obec Diakovce
Menu Obec Diakovce

Industriálna zóna

  • Industriálna zóna Diakovce
  • Kraj: Nitriansky
  • Okres: Šaľa
  • Obec: Diakovce
  • Katastrálne územie: Diakovce 
  • Celková plocha: 8,2437 ha
  • Vlastníctvo: Obec Diakovce 1/1
  • Územno-plánovacia dokumentácia  (ÚPD): Územný plán obce Diakovce
  • Využitie podľa ÚPD: Industriálna zóna 

Iná dokumentácia:

Napojenie na siete technickej infraštruktúry:

Vodovod

Priemyselný park bude zásobovaný pitnou a požiarnou vodou s napojením na verejný vodovod DN 100, ktorý sa nachádza v zelenom páse pri miestnej komunikácii. Vodovod je navrhnutý z rúr tlakových hrdlovaných z PVC profilu ll0 x 5,3 mm s príslušnými armatúrami a tvarovkami. Na potrubí sú pre požiarne účely osadené podzemné hydranty vo vzdialenosti 80 m od seba. Pre zásobovanie jednotlivých sekcií sú navrhnuté prípojky, ktoré sú ukončené 1,0 m za hranicou sekcií.

Kanalizácia

Splaškové odpadové vody budú odvádzané tlakovou kanalizáciou do verejnej tlakovej kanalizácie DN 80, ktorá je vyústená v čistiarni odpadových vôd v Šali. Pre možnosť pripojenia jednotlivých sekcií areálu sú na potrubí vysadené prípojky DN 40, ktoré sú ukončené 1,0 m za hranicou jednotlivých sekcií. Dažďové odpadové vody sú odvádzané samostatnou kanalizáciou na zaústenie vsakovaním. Maximálny odtok dažďovej vody je 75,53 l/s.

Čistiareň odpadových vôd

4 km po stokovej sieti (vlastní a prevádzkuje Vodárenská spoločnosť a.s. Šaľa)

Plynovod

Napojený na jestvujúci verejný STL plyn DN 80 PN 0,3 Mpa, ktorý sa nachádza v zelenom páse za miestnou komunikáciou. Pre možnosť napojenia jednotlivých sekcií sú navrhnuté aj prípojky, ktoré sú ukončené 1,0 m za hranicou sekcie. 

Elektrická energia

22 kV vedenie + transformačná stanica TSBA-K 630 kVA. Vybudované areálové rozvody slaboprúdu. Vonkajšie osvetlenie areálu - vybudovaná sieť verejného osvetlenia vrátane vonkajších komunikácií.

Telekomunikácie

Káblová telefónna prípojka na jednotnú telekomunikačnú sieť T-Com. Napojenie prípojky zo sieťového rozvádzača SR: 000001 DIA.

Skládka odpadov

Pre komunálny odpad - Skládka tuhého komunálneho odpadu Neded - 25 km.

Spaľovňa odpadu

nie

Dopravné napojenie:

Cestná doprava

Hlavná cestná komunikácia prechádzajúca obcou je štátna cesta III. triedy, ktorá tvorí hlavnú os sídla a vedie v trase Diakovce - Matúškovo, Horné Saliby v smere západnom, a v trase Diakovce - Šaľa v smere severnom. V Šali prepája obec na cesty I. a II. Triedy trasa Diakovce - Tešedíkovo - Komárno a Veľký Meder v smere južnom.

Diaľnica

D1 Sereď - Trnava - Bratislava (20 km)
D1 Galanta - Sereď - Bratislava (23)

Cesta I. triedy

Šaľa - Galanta (5 km)

Železnica

Katastrom obce prechádza v dotyku so sídlom lokálna jednokoľajová železnica trasy  Šaľa - Neded na východ od sídla. Železničná zastávka je na južnej strane  intravilánu obce.

Železničná vlečka

nie

Železničné prekladisko

Šaľa - 2 km

Letisko

Piešťany - 70 km, Bratislava -  65 km,  Wien -  140 km.

Prístav

Bratislava na rieke Dunaj - 65 km 

Zastávka verejnej dopravy

Verejná cestná doprava je riešená ako autobusová a je trasovaná na dvoch hlavných ťahoch: Horné Saliby - Diakovce - Šaľa, Šaľa - Diakovce - Tešedíkovo. Zastávky autobusovej dopravy sú situované na týchto trasách v centrálnych a ťažiskových polohách zberných komunikácií. Pri vjazde do obce od Šale je umiestnená čerpacia stanica pohonných hmôt.

Limity zóny:

Chránené prírodné zdroje

nie

Archeologické lokality

nie

Kontaktné údaje: 

Obec Diakovce, Obecný úrad, 925 81 Diakovce

Bc. László Hajdu
starosta obce  Diakovce
925 81  Diakovce
Slovenská republika
Tel. +421  31 771 2022
Fax +421  31 771 2033
E-mail: diakovce@nextra.sk" style="color: rgb(0, 128, 0); text-decoration: none; "> diakovce@nextra.sk
www.diakovce.sk

hore
ObecDiakovce
Obec Diakovce