Menu
ObecDiakovce
Obec Diakovce
Menu
Obec Diakovce
Üdvözöljük  községünk oldalán

Miben segíthetünk Önnek ?

részletes keresés

Čo keď príde povodeň

Ako postupovať v prípade, že v dôsledku živelnej pohromy, napr. povodne, sa stane poistná udalosť veľkého rozsahu?

  1. Rokovanie s poisťovňou vám uľahčí, ak máte k dispozícii poistnú zmluvu. Ak ju nemáte, a to môže byť pri veľkých živelných pohromách často, nemajte obavy. Poisťovňa poistnú zmluvu vyhľadá a podľa dohodnutých podmienok poistné plnenie dostanete. Svoju poisťovňu určite poznáte.

  2. Likvidátor poisťovne vykoná prehliadku poškodeného majetku. Ak sa tak nestane, využite všetky možnosti na oznámenie poistnej udalosti (prostredníctvom obecného úradu, písomne, telefonicky – poisťovne zvyčajne zriaďujú bezplatné infolinky). Tlačivo na nahlásenie poistnej udalosti môžete získať v pobočke poisťovne i na internete. 

  3. V prípadoch živelných pohrôm veľkého rozsahu je príčina škody zvyčajne zrejmá. Pred príchodom likvidátora si ujasnite rozsah a výšku škody. Vypracujte si, pokiaľ možno, zoznam všetkých poškodených vecí. Vyplatí sa obstarať si fotodokumentáciu. Poisťovňa akceptuje aj vyhlásenie svedkov. 

  4. Uschovajte si, ak je to možné, poškodené veci do príchodu likvidátora poisťovne. Počíta sa však aj s tým, že z hygienických, bezpečnostných a iných dôvodov začnete s odpratávaním, zabezpečením opráv techniky, likvidáciou potravín, uhynutých zvierat a pod. už skôr. 

 

Potom môžeme odporučiť:

  • Zaplavené elektrické prístroje, elektronika

Ak sa tieto prístroje a zariadenia priamo nepoškodili (pádom z výšky, odplavením a pod.) a boli len čiastočne zaplavené, môžu byť len poškodené. Či ide o poškodenie opraviteľné, alebo neopraviteľné, musí zistiť odborný servis, ktorý o tom vystaví doklad. 

  • Zvieratá

Ak ich napr. voda priamo odplavila a utopili sa alebo uhynuli iným spôsobom v mieste poistenia, treba, samozrejme, uhynuté zvieratá z hygienických dôvodov čo najskôr odstrániť. V tomto prípade možno napr. prostredníctvom obecného úradu čo najskôr kontaktovať kafilérnu službu. Tá vydá potvrdenie o prevzatí uhynutého kusa. 

  • Odstránené veci

Poškodené veci, ktoré treba odviezť, či už z hygienických dôvodov, alebo preto, že obec zabezpečuje hromadné upratanie a veci sa dávajú do pristavených kontajnerov, je účelné pred odstránením vyfotografovať (na fotografii by malo byť zrejmé, že ide o predmety, ktoré boli umiestnené v mieste škody, napr. možno urobiť fotografiu vyhodených vecí so záberom na dom so súpisným číslom alebo detailný záber na jednotlivé poškodené veci.

Ak sa to nedá realizovať, stačí akokoľvek inak doložiť, o aké veci išlo (druh, kvalita vyhotovenia, cena, prípadne kde a kedy sa kúpili), napr. svedectvom zástupcu obce (súpis vecí, ktoré sa odviezli), vyhlásením susedov a pod.

  1. Umožnite likvidátorovi poisťovne prehliadku poškodeného majetku a odpovedzte mu na príslušné otázky. Ak máte k dispozícii doklady o obstaraní si poškodeného, zničeného či strateného majetku, ich predloženie uľahčí likvidáciu. 

  2. Aby ste mali finančnú hotovosť čo najrýchlejšie, požiadajte o zálohu na poistné plnenie, ak sa prešetrovanie nemôže z objektívnych dôvodov urýchlene uzavrieť. Aj keď by ho poisťovňa mala vyplatiť do jedného mesiaca od času, keď sa o ňom dozvedela, bude klientom vychádzať v ústrety a poskytovať zálohy čo najrýchlejšie podľa svojich možností a priorít. 

  3. Nezabudnite, že máte právo na úhradu nákladov vrátane účelne vynaložených na odvrátenie poistnej udalosti, aj na úhradu nákladov vynaložených na zmiernenie následkov tejto udalosti. Rozsah týchto nárokov možno zistiť z poistnej zmluvy a z informácií, ktoré poskytne likvidátor poisťovne.

hore
ObecDiakovce
Obec Diakovce