Menu
ObecDiakovce
Obec Diakovce
Menu
Obec Diakovce
Üdvözöljük  községünk oldalán

Miben segíthetünk Önnek ?

részletes keresés

Önkormányzat

A falu alapszabályzata

Türelmüket kérjük, a fordításon dolgozunk. Köszönjük!

Štatút obce Diakovce vo formáte PDF       (866.48 kB)

Obecné zastupiteľstvo v Diakovciach na základe ust. § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre katastrálne územie obce Diakovce tento

 

PRVÁ HLAVA

 § 1

Úvodné ustanovenie

 1.      Štatút obce Diakovce upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udelenie čestného občianstva, cien obce a odmien.

2.      Štatút obce Diakovce je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2

Postavenie obce

 1.      Obec Diakovce je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky zdržujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Diakovce je vyhradené územím katastrálnej mapy. Zmeny územia obce Diakovce možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

2.      Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonmi a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

3.      Obec má právo na svoje obecné symboly.

4.      Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom na základe medzinárodnej zmluvy (čl. 64a.) Ústavy SR).

§ 3

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

 1.      Obyvateľom obce Diakovce je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.

2.      Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené v ust. § 3 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

3.      Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými predpismi.

4.      Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň, alebo miestny poplatok, je  v obci prihlásený na prechodný pobyt, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

5.      Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

§ 4

Samospráva obce

 1.      Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe (§ 4 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb.) v znení neskorších zmien a doplnkov.

2.      Samosprávu obce Diakovce vykonávajú obyvatelia obce:

a.       orgánmi obce

b.      miestnym referendom

c.       zhromaždením obyvateľov obce.

3.      Obec  pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľmi, fyzickými osobami a právnickými osobami v obci  a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.

4.      Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia. Nariadenia obce nesmú odporovať Ústave SR ani zákonom.

Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému predpisu. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontrol plnenia týchto nariadení stanovuje zákon i tento štatút a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Diakovciach.

5.      Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie najmä vymedzené v zák. SNR č. 369/1990 Zb. ust. § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

§ 5

Všeobecne záväzné nariadenia obce

 1.      Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

2.      Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

 

DRUHÁ HLAVA

§ 6

Majetok obce

 1.      Majetok obce Diakovce tvoria všetky nehnuteľné a hnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. vytvorených obcou. Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.

2.      Majetok obce Diakovce sa používa najmä:

 • pre verejné účely,
 • na podnikateľskú činnosť,
 • na výkon samosprávy obce.

Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.

3.      Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

4.      Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným zákonníkom.

5.      Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.

6.      Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.

7.      Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

§ 7

 1.      Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.

Sú povinné najmä:

 • udržiavať a užívať majetok,
 • chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
 • používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
 • viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou právnou úpravou.

2.      V majetkových veciach (majetkovoprávnych záležitostiach) obce Diakovce koná v jej mene starosta obce.

§ 8

 1.      Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.

2.      Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.

3.      Právnické osoby s majetkovou účasťou obce, obec zakladá resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 9

 Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 10

 1.      Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú - Zásady hospodárenia s majetkom obce Diakovce, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

2.      Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:

 • majetok obce
 • nadobúdanie a prevody vlastníctva obce
 • postup prenechania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám
 • správu majetku obce
 • hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce
 • nakladania s cennými papiermi
 • aukčný predaj vecí
 • kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom.

TRETIA HLAVA

Financovanie a rozpočet obce

§ 11

Financovanie

 

1.      Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Vlastné príjmy v rozsahu podľa osobitných predpisov sú:

a.       príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania (nájmu),

b.      výnosy z miestnych daní a miestnych poplatkov,

c.       podiely na daniach v správe štátu,

d.      výnosy z pokút uložených za priestupky,

e.       iné príjmy.

2.      Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, (mestami) príp. s inými právnickými a fyzickými osobami.

3.      Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 12

Rozpočet

 1.      Základom finančného hospodárenia obce Diakovce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie (jedného) kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

2.      Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na 15 dní, spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť ust. § 9 ods. 2 zák. SNR č. 369/1990Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov). To isté sa týka záverečného účtu obce.

3.      Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: príjmy z miestnych daní z nehnuteľností a miestnych poplatkov, výnosy z majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií

iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach, výnosy pokút uložených za priestupky a dotácie rozpočtu samosprávneho kraja.

Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.

4.      Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o prijatí úveru alebo pôžičky. O prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

5.      Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

6.      Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadia osobitnými právnymi predpismi.

7.      Obec môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako regulatíva na podporu ochrany životného prostredia.

8.      Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

9.      Ročnú účtovnú uzávierku obce Diakovce overuje audítor (ust. § 9 ods. 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov).

§ 13

Rozpočtové provizórium

 1.      Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizórium.

2.      Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

3.      Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú

 • Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Diakovce, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

ŠTVRTÁ HLAVA

§ 14

Orgány obce

1.      Orgánmi obce sú :

a.       obecné zastupiteľstvo

b.      starosta obce.

2.      Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú:

a.       komisie

b.      obecná polícia

c.       požiarny zbor

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo ust. § 18 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

3.      Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

§ 15

Obecné zastupiteľstvo

 1.      Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Diakovce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce.

2.      Obecné zastupiteľstvo v Diakovciach  má 9 poslancov.

3.      Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

4.      Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou;

a.       starostu,

b.      zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,

c.       štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,

d.      podľa osobitného zákona (napr. zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry).

§ 16

Úlohy obecného zastupiteľstva

 1.      Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Diakovce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa ust. § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

2.      Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

a.       Určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu, ktorý užíva a iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaním do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním.

b.      Schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu.

c.       Schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce.

d.      Rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok.

e.       Určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky.

f.       Vyhlasovať miestny referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenia občanov obce.

g.      Uznášať sa na nariadeniach obce.

h.      Schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa ust. § 21 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

i.        Určiť plat starostu podľa osobitného zákona (zákon NRSR číslo 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie.

j.        Voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

k.      Schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov.

1. Zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

l.        Schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach.

m.    Zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce.

n.      Udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.

o.      Ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, príp. znelku obce.

p.      Schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva obce.

q.      Schvaľovať nakladanie s majetkovými právami obce.

r.        Schvaľovať aukčný predaj vecí.

3.      Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke týkajúcej sa života obce.

4.      Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä obsah rokovania, úpravu a doručenie materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Diakovciach.

5.      Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o

a.       zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,

b.      odvolanie starostu obce (ust. § 13 a ods. 3 zákona o obecnom zriadení),

c.       petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov.

6.      Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.

§ 17

Starosta obce

 1.      Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa skončí zvolením nového starostu a zložením sľubu.

2.      Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

3.      Starosta najmä:

a.       zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia,

b.      vykonáva obecnú správu,

c.       zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

d.      vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,

e. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

4.      Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

5.      Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa ust. § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení (do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom).

6.      Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.

7.      Ak bol výkon obecného zastupiteľstva podľa odseku 5 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

8.      Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6.638,- Eur, ak;

a.       poruší nariadenie,

b.      neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku, alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,

c.       nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

9.      Funkcia starostu obce je nezlučiteľná s funkciou

a.       poslanca,

b.      zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,

c.       štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,

d.      predsedu samosprávneho kraja,

e.       vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,

f.       podľa osobitného zákona (napr. zákona číslo 154/2001 Z. z.).

§ 18

Zánik mandátu starostu

 1.      Mandát starostu zaniká:

a.       odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

b.      uplynutím funkčného obdobia,

c.       vzdaním sa mandátu,

d.      právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

e.       pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

f.       vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu

g.      zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,

h.      v prípadoch podľa ust. § 13 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,

i.        smrťou,

j.        zrušením obce.

2.      Obecné zastupiteľstvo

a.       vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu, ak

1.      o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov,

2.      hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.

b.      môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.

3.      O návrhu podľa ods. 2 písm. a.) druhého bodu rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

4.      Starosta je povinný skutočnosti podľa odseku 1.) písm. d.) g.) a h.) bezodkladne písomne oznámiť obci.

§ 19

Zastupovanie starostu

 1.      Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

2.      Zástupca starostu zastupuje v rozsahu  určenom starostom v  písomnom poverení.

3.      Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu.

4.      Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa ods. 3, patrí plat podľa zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

§ 20

Obecná rada

 1.      Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie.

2.      V zložení obecne rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve.

3.      Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

4.      Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu.

5.      Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

§ 21

Komisie

 1.      Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

2.      Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

3.      Obecné zastupiteľstvo obce Diakovce zriaďuje nasledovné komisie:

a.       Finančná komisia, správa obecného majetku, obchodu a služieb

b.      Komisia regionálneho rozvoja , výstavby a územného plánovania, životného prostredia, podnikania a cestovného ruchu

c.       Komisia vzdelávania a školstva, kultúry, športu a spoločenských podujatí

d.      Komisia ochrany verejného poriadku

e.       Komisia ochrany verejného záujmu

4. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka a členov komisie.

Predseda komisie:

-          riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,

-          zostavuje plán činnosti,

-          organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,

-          zastupuje komisiu navonok.

      Tajomník komisie:

-          s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie

-          zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie

-          vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie

-          zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie

-          plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

5. Komisie na úseku, pre ktoré boli zriadené najmä:

-          vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi,

-          vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať

-          kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť

-          v obci kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

 

6.      Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jeden krát za tri mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom  zasadnutí.

7.      Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§ 22

Obecný úrad

 

1.      Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

2.      Obecný úrad najmä:

a.       zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b.      zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,

c.   vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,

d.   vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

3.      Prácu obecného úradu riadi starosta.

4.      Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

§ 23

Prednosta obecného úradu

 1.      Prednosta obecného úradu je pracovníkom obce, ktorého vymenúva a odvoláva starosta.

2.      Prednosta obecného úradu zodpovedá za svoju činnosť starostovi.

3.      Prednosta obecného úradu plní najmä tieto úlohy:

 • organizuje prácu obecného úradu
 • zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu
 • zostavuje návrh rozpočtu úradu a zabezpečuje jeho plnenie, podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
 •  zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

4.      Prednosta obecného úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží starosta.

§ 24

Obecná polícia

 1.      Na zabezpečenie obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia iných úloh obce, ktoré pre ňu vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva a pokynov a rozhodnutí starostu sa môže zriadiť na území obce Diakovce obecná polícia.

2.      Obecná polícia sa zriaďuje Štatútom obecnej polície.

3.      Obecná polícia nesie názov OBECNÁ POLÍCIA DIAKOVCE.

4.      Políciu vedie jej náčelník, ktorého vymenúva do funkcie na dobu neurčitú obecné zastupiteľstvo na návrh starostu. Náčelník polície zodpovedá za svoju činnosť starostovi.

5.      Podrobnejšiu úpravu organizácie polície, jej úloh a postavenia, povinnosti náčelníka polície a jej zamestnancov, vzťahy polície k samosprávnym orgánom obce a jej spoluprácu inými orgánmi bližšie upravuje Organizačný poriadok Obecnej polície v Diakovciach.

6.      Obec môže vydať zásady odmeňovania zamestnancov polície (platový poriadok).

§ 25

Stredisko sociálnych služieb - jedáleň pre dôchodcov

 1.      Na zabezpečenie obecných vecí v oblasti sociálnych služieb, ktoré vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva a pokynov a rozhodnutí starostu sa zriadi na území obce Diakovce Stredisko sociálnych služieb, v rámci ktorého bude zabezpečované stravovanie dôchodcov v jedálni pre dôchodcov.

2.      Stredisko sociálnych služieb - jedáleň pre dôchodcov sa prevádzkuje na základe Prevádzkového poriadku.

3.      Stredisko sociálnych služieb vedie vedúci, ktorého vymenúva do tejto funkcie na dobu neurčitú starosta obce. Vedúci zodpovedá za svoju činnosť starostovi obce.

 

§ 26

Stredisko kultúry - kultúrny dom

 1.      Na zabezpečenie vzdelávania kultúry, a spoločenských podujatí, ktoré vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva a pokynov a rozhodnutí starostu obce sa zriadi na území obce Diakovce Stredisko kultúry - kultúrny dom, v rámci ktorého bude zabezpečované vzdelávanie, kultúrne a spoločenské podujatia pre obyvateľov obce.

2.      Stredisko kultúry sa bude prevádzkovať na základe prevádzkového poriadku, ktoré vypracuje vedúci kultúrneho strediska po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom.

3.      Stredisko kultúry vedie vedúci, ktorého vymenúva do tejto funkcie na dobu neurčitú starosta obce. Vedúci za svoju činnosť zodpovedá starostovi obce.

 

§ 27

Hlavný kontrolór obce

 1.      Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

2.      Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce a podľa osobitného zákona.

3.      Úlohy hlavného kontrolóra sú najmä:

a.       vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d, zákona SNR č. 369/1990Zb. v znení neskorších predpisov,

b.      predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

c.       vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d.      predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

e.       predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

f.       spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g.      vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

h.      je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,

i.        plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

4.      Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

5.      Hlavný  kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.

6.      Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

7.      Rozsah kontrolnej činnosti: kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

8.      Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha

a.       obecný úrad,

b.      rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

c.       právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

d.      osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

9.      Kontrolná činnosť podľa odseku 7 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27 zákona o obecnom zriadení.

10.  Predpoklady na výkon funkcie voľbu a skončenie výkonu funkcie hlavného kontrolóra špecifikuje ust. § 18a.) zákona o obecnom zriadení.

11.  Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo v každej obci, ktorá je účastníkom zmluvy.

Starosta každej zúčastnenej obce uzavrie s hlavným kontrolórom pracovnú zmluvu v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

12.  Hlavnému kontrolórovi obce sa určí plat podľa závislosti od dĺžky dohodnutého pracovného času.

13.  Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciami v zmysle ust. § 18 ods. 2 zákona o obecnom zriadení.

PIATA HLAVA

Spolupráca obcí

§ 28

Formy a zásady spolupráce

 

1.      Obec môže spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitných zákonov.

2.      Spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí.

3.      Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Za záväzky vzniknuté voči tretím osobám zo zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti účastníci zmluvy zodpovedajú spoločne a nerozdielne, ak zmluva neustanovuje inak.

ŠIESTA HLAVA

§ 29

Združenie obcí

 

1.      Obce môžu zriaďovať združenie obcí.

2.      Združenie obcí je právnická osoba.

3.      Predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosť o životné prostredie, miestna doprava, oblasť školstva, kultúrny a cestovný ruch.

4.      Na platnosť zmluvy o zriadení združenia obcí je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Súčasťou zmluvy o zriadení združenia obcí sú jeho stanovy.

 

SIEDMA HLAVA

Poslanci

§ 30

Úvodné ustanovenia

1.      Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa skončí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

2.      Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.

3.      Poslanci dbajú na to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 31

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

 1.      Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zložením sľubu. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.

2.      Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.

3.      Funkčné obdobie poslancov začína dňom, zložením sľubu a končí dňom skončenia volebného obdobia.

4.      Funkcia poslanca  je nezlučiteľná s funkciou

a.       starostu,

b.      zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,

c.       štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,

d.      podľa osobitného zákona.

5.      Mandát poslanca  zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

§ 32

Práva a povinnosti poslancov

 

1.      Poslanec je oprávnený najmä:

a.       predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy,

b.      interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,

c.       zúčastniť sa na previerkach na kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,

d.      požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

2.      Poslanec je povinný najmä:

a.       zložiť  sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b.      zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c.       dodržiavať Štatút obce, Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Diakovciach a zásady odmeňovania poslancov.

d.      obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

3.      Mandát poslanca zaniká:

a.       odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

b.      uplynutím funkčného obdobia,

c.       vzdaním sa mandátu,

d.      právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

e.       pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

f.       zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,

g.      ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

h.      v prípadoch podľa § 11 ods.2 zákona o obecnom zriadení.

i.        zrušením obce alebo

j.        smrťou.

4.      Poslanec je povinný skutočnosti podľa odseku 3 písm.) d.) f.) a h.) bezodkladne písomne oznámiť obci.

5.      Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.

6.      Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

§ 33

Náhrady finančných výdavkov poslancov

 1.      Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.

Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.

2.      Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.

3.      Starostom a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachová pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena (plat).

4.      Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.

 

OSMA HLAVA

Vzťah obce k okolitým obciam a mestám

§ 34

1.      Veci spoločného záujmu obce Diakovce a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami v zmysle ust. § 20 a nasl. zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

2.      Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov v zmysle ust. § 20 b.) a nasl. zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 

DEVIATA HLAVA

Vzťahy s štátom, s právnickými a fyzickými osobami,

s politickými stranami a hnutiami

a občianskymi združeniami

 § 35

 1.      Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s VÚC, Obvodnými úradmi, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, výskumnými ústavami a ďalšími orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.).

2.      Obec spolupracuje pre zabezpečení rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými, právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

  

DESIATA HLAVA

Symboly obce, čestné občianstvo, ceny a odmeny,

kronika obce

Prvá časť

Symboly obce

 

§ 36

Úvodné ustanovenie

1.      Obecné symboly sú:

a.       erb obce

b.      zástava obce

c.       pečať obce.

§ 37

Erb obce

 1.      Erb obce tvorí kríž, blízky tzv. Tau-krížu, obkolesený mottom SOLVS.CHS.SPES.MEA. (len Kristus je mojou nádejou). Najstaršie použitie tejto pečate je doložené z konca 16. stor. a obec ju pravdepodobne používala vyše sto rokov.

2.      Erb obce Diakovce má túto podobu:

V zelenom štíte zlatý kríž s veľmi nízkou hlavou a dolu akoby zakoreneným driekom, obkolesený strieborným, hore sa začínajúcim a heraldicky vpravo dostredivo komponovaným mottom .SOLVS.CHS.SPES.MEA.

3.      Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas obce.

Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka.

Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty.

Žiadosť musí obsahovať:

 • úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
 • obdobie, na ktoré sa žiada vydanie povolenia,
 • potvrdenie o zaplatení poplatku.

4.      Erb sa používa:

a.       na pečatidle obce

b.      na insígniách starostu

c.       na listinách o udelení čestného občianstva obce Diakovce, ceny obce Diakovce a uznaniach obce Diakovce

d.      na budovách, ktorá je sídlom orgánov obce,

e.       na označenie katastrálneho územia obce

f.       na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce

g.      na rovnošatách pracovníkov obecnej polície a požiarneho zboru

h.      na označenie vozidiel obce, obecnej polície, požiarneho zboru a športových klubov.

4.      Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti a oprávnenia.

5.      Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.

Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

§ 38

Zástava a vlajka obce

 

1.      Vlajka obce pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, bielej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zostrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

2.      Zástava obce Diakovce má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.

3.      Zástavu obce Diakovce používa starosta obce a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

4.      Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

5.      Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo.

6.      Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

7.      Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:

a.       zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,

b.      na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.

8.      Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ju používa alebo použila.

 

§ 39

Pečať obce

 1.      Pečať obce Diakovce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC DIAKOVCE. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

2.      Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach.

3.      Pečať obce uschováva starosta obce.

 

JEDENÁSTA HLAVA

Čestné občianstvo, ceny a odmeny

§ 40

Úvodné ustanovenie

 

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

a.       Čestné občianstvo obce Diakovce

b.      Cena obce Diakovce

c.       Cena starostu obce Diakovce

d.      Odmeny.

 

§ 41

Čestné občianstvo obce Diakovce

 

1.      Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a vzdelanie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Diakovce.

2.      O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3.      O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

4.      Slávnostné odovzdanie listiny pocteného sa vykonáva spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Kroniky obce Diakovce.

5.      Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

 

§ 42

Cena obce Diakovce

 

1.      Cena obce Diakovce sa udeľuje za:

a.       Vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,

b.      Činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,

c.       Činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

2.      Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

3.      Cenu obce Diakovce tvorí plaketa s erbom obce a peňažitá odmena. K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jeho udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

4.      Cenu obce Diakovce slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce.

5.      Cena obce Diakovce sa môže udeliť ročne najviac dvakrát.

6.      Cena obce Diakovce sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 2 rokov.

7.      Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memorian. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdávať rodinným príslušníkom pocteného.

 

§ 43

Cena starostu obce Diakovce

 1.      Cenu starostu obce udeľuje starosta obce - občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

2.      Cenu starostu obce Diakovce tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.

3.      Cena starostu sa môže udeliť ročne najviac dvakrát.

4.      Evidencia sa vedie v kronike obce Diakovce, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

 

§ 44

Odmeny

 Členom obecného zastupiteľstva spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

 

§ 45

Kronika obce

 

1.      Kronika obce Diakovce sa vedie v úradnom jazyku a v maďarskom jazyku.

2.      Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch.

Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločného a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obce, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

3.      Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

4.      Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo po predbežnom prerokovaní a vyjadrení komisie vzdelávania, kultúry, športu a spoločenských podujatí.

 

DVANÁSTA HLAVA

Pomoc pri mimoriadnych situáciách

§ 46

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

 

1.      Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

2.      Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva pôvodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

3.      Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

4.      Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií, v spolupráci s právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

 

§ 47

Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

 

1.      Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

2.      Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr však do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

 

TRINÁSTA HLAVA

§ 48

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1.      Štatút obce Diakovce je základnou právnou normou obce Diakovce. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

2.      Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3.      Štatút obce Diakovce bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Diakovciach, dňa 15.02.2011, uznesením č. 3/2011/A9

4.      Štatút obce Diakovce nadobúda účinnosť 15-tym dňom po vyvesení na úradnej tabuli obce t.j. dňom 01.03.2011  .

5.      Dňom účinnosti tohto štatútu sa ruší Štatút obce Diakovce zo dňa 06.02.2007.

 

V Diakovciach, dňa 28. 1 . 2011

 

 

 

 

 

                                                                                            Bc. László  Hajdu

                                                                                                 starosta obce

hore
ObecDiakovce
Obec Diakovce