Get Adobe Flash player

Könyvtár

Nyitvatartás: hétfőként 8.00-tól 17.00-ig

_________________________________________________________________________

Výpožičný poriadok obecnej knižnice

Türelmüket kérjük, a fordításon dolgozunk. Köszönjük!

 

Článok  I.
1.      Knižničný fond (knihy, periodiká, špeciálny fondy) si má právo vypožičať každý občan, ktorý je registrovaným používateľom Obecnej knižnice v Diakovciach, vlastní jej preukaz používateľa a súhlasí s týmto výpožičným poriadkom.
 
2.      Používateľom Obecnej knižnice v Diakovciach môže byť:
a)     každý občan Slovenskej republiky vo veku do 15 rokov po predložení občianskeho preukazu, ktorý  nemožno nahradiť iným dokladom
b)     deti do 15 rokov na základe prihlášky podpísanej rodičom alebo zákonným zástupcom, ktorý tým preberá hmotnú zodpovednosť za požičané dokumenty
c)      občanovi iného štátu, ktorý nemá trvalý pobyt v SR, sa preukaz používateľa vystaví po predložení cestovného pasu a povolenia k pobytu v SR.
 
3.      Preukaz používateľa knižnice platí jeden kalendárny rok a je neprenosný. Po uplynutí kalendárneho roka sa používatelia zapisujú znova.
Zápisné za kalendárny rok je: -    pre dospelých     1 €
                                                  -    pre deti           0.50 €
 
4.      Ak používateľ zmení meno alebo bydlisko, je povinný túto zmenu ihneď nahlásiť knižnici.
 
Článok II.
 
1.      Knižničný fond a zariadenie knižnice sú obecným majetkom. Každý používateľ knižnice je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.
 
2.      Knižnica požičiava používateľovi dokument iba po predložení platného preukazu používateľa knižnice.
 
3.      Používateľ si môže naraz absenčne vypožičať najviac dokumentov.
 
4.      Výpožičná lehota je diferencovaná podľa druhu knižničných jednotiek:
Knihy -          1 mesiac
Periodiká -    1 týždeň
Špeciálne dokumenty- sa požičiavajú len prezenčne.
 
5.      Výpožičnú lehotu možno predĺžiť, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím.
 
6.      Predĺženie výpožičnej lehoty je možné najviac tri krát.
 
7.      Ak čitateľ nedodrží výpožičnú lehotu, je povinný uhradiť knižnici výdavky spojené s upomienkami:
-          za I.upomienku sa platí        0.80 €
-          za II.upomienku sa platí      1.20 €
-          za III.upomienku sa platí     1.60 €
 
8.      Čitateľ je povinný vrátiť knižničné jednotky v neporušenom stave. Akékoľvek poškodenie knižničných jednotiek, prípadne ich strata, musí byť čitateľom nahradená. Stratené či poškodené knižničné jednotky možno nahradiť:
-          tým istým dielom v rovnakom vydaní a väzbe
-          iným vydaním rovnakého diela
-          inou novou knihou z tej  istej tematickej skupiny po dohode s knihovníkom
 
Článok III.
1.      Je nutné, aby čitateľ ihneď oznámil knižnici výskyt infekčnej choroby v rodine. Počas trvania tejto choroby nemôžu byť čitateľovi poskytované výpožičné služby.
 
2.      Za hrubé porušenie výpožičného poriadku Obecná knižnica v Diakovciach môže na určitý čas, príp. natrvalo, zrušiť právo čitateľa na poskytovanie knižničných služieb.
 
3.     Výpožičná doba:
Pondelok:      13:00-15:00
Utorok:           zatvorené
Streda:           13:00-15:00
Štvrtok:          13:00-15:00
Piatok:            13:00-17:00
 
4.      Tento výpožičný poriadok je platný od 1.1.2010.
 
 
                                                                       Ján Bukovský
                                                               starosta obce Diakovce

 

Köszöntsük ma Pál nevű ismerőseinket!

________________________

 

         Ügyfélfogadás
Nap Ügyfélfogadás
Hétfő 7:00 - 16:00
Kedd 7:00 - 16:00
Szerda 7:00 - 16:30
Csütörtök ---
Péntek 7:00 - 12:00
Ebédszünet 12:00 - 13:00

________________________