Get Adobe Flash player

Industriálna zóna

Türelmüket kérjük, a fordításon dolgozunk. Köszönjük!

 

Industriálna zóna Diakovce
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrálne územie:
Nitriansky
Šaľa
Diakovce
Diakovce
Celková plocha:
Vlastníctvo:
8,2437 ha
Obec Diakovce 1/1
Územno-plánovacia dokumentácia  (ÚPD):
Využitie podľa ÚPD
Iná dokumentácia:
Územný plán obce Diakovce
Industriálna zóna
 
Napojenie na siete technickej infraštruktúry:
Vodovod
Priemyselný park bude zásobovaný pitnou a požiarnou vodou s napojením na verejný vodovod DN 100, ktorý sa nachádza v zelenom páse pri miestnej komunikácii. Vodovod je navrhnutý z rúr tlakových hrdlovaných z PVC profilu ll0 x 5,3 mm s príslušnými armatúrami a tvarovkami. Na potrubí sú pre požiarne účely osadené podzemné hydranty vo vzdialenosti 80 m od seba. Pre zásobovanie jednotlivých sekcií sú navrhnuté prípojky, ktoré sú ukončené 1,0 m za hranicou sekcií.
Kanalizácia
Splaškové odpadové vody budú odvádzané tlakovou kanalizáciou do verejnej tlakovej kanalizácie DN 80, ktorá je vyústená v čistiarni odpadových vôd v Šali. Pre možnosť pripojenia jednotlivých sekcií areálu sú na potrubí vysadené prípojky DN 40, ktoré sú ukončené 1,0 m za hranicou jednotlivých sekcií. Dažďové odpadové vody sú odvádzané samostatnou kanalizáciou na zaústenie vsakovaním. Maximálny odtok dažďovej vody je 75,53 l/s.
Čistiareň odpadových vôd
4 km po stokovej sieti (vlastní a prevádzkuje Vodárenská spoločnosť a.s. Šaľa)
Plynovod
Napojený na jestvujúci verejný STL plyn DN 80 PN 0,3 Mpa, ktorý sa nachádza v zelenom páse za miestnou komunikáciou. Pre možnosť napojenia jednotlivých sekcií sú navrhnuté aj prípojky, ktoré sú ukončené 1,0 m za hranicou sekcie. 
Elektrická energia
22 kV vedenie + transformačná stanica TSBA-K 630 kVA. Vybudované areálové rozvody slaboprúdu. Vonkajšie osvetlenie areálu - vybudovaná sieť verejného osvetlenia vrátane vonkajších komunikácií.
Telekomunikácie
Káblová telefónna prípojka na jednotnú telekomunikačnú sieť T-Com. Napojenie prípojky zo sieťového rozvádzača SR: 000001 DIA.
Skládka odpadov
Pre komunálny odpad - Skládka tuhého komunálneho odpadu Neded - 25 km.
Spaľovňa odpadu
nie
Dopravné napojenie:
Cestná doprava
Hlavná cestná komunikácia prechádzajúca obcou je štátna cesta III. triedy, ktorá tvorí hlavnú os sídla a vedie v trase Diakovce - Matúškovo, Horné Saliby v smere západnom, a v trase Diakovce - Šaľa v smere severnom. V Šali prepája obec na cesty I. a II. Triedy trasa Diakovce - Tešedíkovo - Komárno a Veľký Meder v smere južnom.
Diaľnica
D1 Sereď - Trnava - Bratislava (20 km)
D1 Galanta - Sereď - Bratislava (23)
Cesta I. triedy
Šaľa - Galanta (5 km)
Železnica
Katastrom obce prechádza v dotyku so sídlom lokálna jednokoľajová železnica trasy  Šaľa - Neded na východ od sídla. Železničná zastávka je na južnej strane  intravilánu obce.
Železničná vlečka
nie
Železničné prekladisko
Šaľa - 2 km
Letisko
Piešťany - 70 km, Bratislava -  65 km,  Wien -  140 km.
Prístav
Bratislava na rieke Dunaj - 65 km 
Zastávka verejnej dopravy
Verejná cestná doprava je riešená ako autobusová a je trasovaná na dvoch hlavných ťahoch: Horné Saliby - Diakovce - Šaľa, Šaľa - Diakovce - Tešedíkovo. Zastávky autobusovej dopravy sú situované na týchto trasách v centrálnych a ťažiskových polohách zberných komunikácií. Pri vjazde do obce od Šale je umiestnená čerpacia stanica pohonných hmôt.
Limity zóny:
Chránené prírodné zdroje
nie
Archeologické lokality
nie
 
 
Kontaktné údaje: 
Obec Diakovce, Obecný úrad, 925 81 Diakovce
Bc. László Hajdu
starosta obce  Diakovce
925 81  Diakovce
Slovenská republika
Tel. +421  31 771 2022
Fax +421  31 771 2033
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. " style="color: rgb(0, 128, 0); text-decoration: none; "> Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
www.diakovce.sk

 

Köszöntsük ma Elza nevű ismerőseinket!

________________________

 

         Ügyfélfogadás
Nap Ügyfélfogadás
Hétfő 7:00 - 16:00
Kedd 7:00 - 16:00
Szerda 7:00 - 16:30
Csütörtök ---
Péntek 7:00 - 12:00
Ebédszünet 12:00 - 13:00

________________________